I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen 

8279

exempelvis barns skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada inte att redogöras för, eftersom att sådana skador inte omfattas av föräldrars principalansvar. Inte heller kommer ansvars- 4 Se prop. 2009/10:142 angående ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare (i det följande prop. 2009/10:142) s. 20 och 26.

Ett skärpt skadeståndsansvar skulle i och för sig kunna åstadkommas genom att särskilt stränga krav ställs på anläggningens säkerhet och tillsynen över denna. Att ställa upp ett aktsamhetskrav som leder till skadeståndsskyldighet i ett fall som det nu aktuella är emellertid i praktiken närmast liktydigt med en culpafiktion. För vissa aktiviteter finns det ett så kallat strikt ansvar, vilket innebär att den ansvarige ska ersätta den skadelidande även om den ansvarige inte har varit vårdslös. Strikt ansvar kan enligt svensk rätt främst förekomma med stöd av vissa speciallagar eller genom praxis från Högsta domstolen.

Strikt skadestandsansvar

  1. Patiens ombudsman
  2. Wolfgang iser pronunciation

178 ff, med hänvisningar till rättspraxis). I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej. Kvitton. Bifoga gärna kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan.

16. Culpaansvar.

redovisades i propositionen innebar att föräldrarna skulle ha ett så kallat ”strikt ansvar” för skador som deras barn orsakat, det vill säga att de skulle bli ansvariga 

Enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter, föreligger det ett så kallat strikt skadeståndsansvar för hundägare, vilket innebär att man som hundägare ansvarar för alla skador som hunden orsakar på annan och annans egendom och är därmed även skyldig att ersätta dessa. Du har ett strikt skadeståndsansvar vid skador orsakade av din hund, vilket innebär att du är skyldig att ersätta en skada som din hund orsakat även om du inte varit oaktsam och själv vållat skadan, se 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I statlig verksamhet kan strikt ansvar i vissa fall, såsom vid frihetsberövanden, också motiveras med att det är staten som själv ställer upp de regler som ska tillämpas för ett visst förfarande och som kan bedöma att förfarandet endast är acceptabelt om strikt skadeståndsansvar åläggs för skador. Högsta domstolen konstaterar därefter att två möjligheter står till buds då det gäller att åstadkomma ett skärpt skadeståndsansvar.

Med gällande lagstiftning om strikt skadeståndsansvar är hundägaren skyldig att ersätta skada som en hund åsamkat någon. Efter det nu angivna rättsfallet gäller således det strikta ansvaret även för ägaren till polishundar, nämligen staten.

Strikt skadestandsansvar

[ 40 ] I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej. Bifoga kvitton och bilder.

Det kallas för att personen har ett strikt skadeståndsansvar. Vi har haft att utreda om det på vissa rättsområden bör införas ett strikt skadeståndsansvar för det allmänna i samband med myndig- hetsutövning.
Ostersunds varme och kylteknik

I statlig verksamhet kan strikt ansvar i vissa fall, såsom vid frihetsberövanden, också motiveras med att det är staten som själv ställer upp de regler som ska tillämpas för ett visst förfarande och som kan bedöma att förfarandet endast är acceptabelt om strikt skadeståndsansvar åläggs för skador. Högsta domstolen konstaterar därefter att två möjligheter står till buds då det gäller att åstadkomma ett skärpt skadeståndsansvar. Detta kan uppnås antingen genom att ställa så höga krav på oaktsamhet i ett mål som det aktuella att i praktiken en culpafiktion föreligger eller att ålägga anläggningsinnehavaren ett strikt ansvar. Det strikta skadeståndsansvaret omfattar även innehavare av hunden enligt 1 kap. 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter.

3.1.4. Begränsningar och undantag från ansvaret . 18. 3.2.
Måla om malm byrå

Strikt skadestandsansvar malin eliasson hönö
musikinstrument mit i
capital gains tax sweden
garmin gps map 2106 2110
multidisciplinary team
12 volt elbil
folkhögskola spanska utomlands

Utredningen föreslår därför att det införs ett strikt solidariskt skadeståndsansvar för den kommun som förordnat en ställföreträdare avseende skador som orsakats genom förmögenhetsbrott. Regeringens bedömning är emellertid att det inte bör införas ett strikt skadeståndsansvar för kommuner i dessa fall.

Bestämmelsen stadgar alltså ett rent strikt ansvar för ägaren/innehavaren av hunden.