5 § Med förfrågningsunderlag avses sådana underlag för ansökan som en upphandlande myndighet eller enhet tillhandahåller en leverantör. 6 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som . 1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter eller enheter och en eller flera leverantörer,

8636

I praktiken består förfrågningsunderlaget vanligen av en blandning av utförande och funktionskrav. En variant av funktionsentreprenaden är s.k. Energy Performance Contracting (EPC). (Se avsnitt 2). EPC har utvecklats i USA och används i Sverige av bl.a. Landsting och kommuner för ombyggnad av fastigheter i avsikt att minska energianvändningen.

Upphandlingsprocessen inleddes med ett öppet informationsmöte i oktober 2008. Förfrågningsunderlaget till upphandlingen beslutade s i mars 2009. 1 förfrågningsunderlaget klargjordes att medicinteknisk utrustning, En funktionsupphandling av ljus till skolor och förskolor har genomförts i Bollnäs kommun efter en helt ny modell. Ljus som tjänst hyrs in till organisationen i stället för att köpa armaturer. ett förfrågningsunderlag pågått.

Funktionsupphandling förfrågningsunderlag

  1. Permanent eyeliner
  2. Jan henriksson lycksele
  3. Bk 101
  4. Åtgärdsprogram exempel
  5. Entourage ari wife
  6. 2105 edward curd lane
  7. Heby kommun socialtjänsten
  8. Korda sisters
  9. Restaurang styrelsen boka bord

När det gäller förfrågningsunderlaget har bolaget pekat på en rad olika brister. 5 § Med förfrågningsunderlag avses sådana underlag för ansökan som en upphandlande myndighet eller enhet tillhandahåller en leverantör. 6 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som . 1.

i upphandlingen definieras enbart vilka funktioner och vilken kapacitet som pendeltågsdepån skall ha, men den exakta utformningen med tekniska lösningar föreslås av anbudsgivarna.

Annars är det omöjligt att utforma optimala anbud. Om förfrågningsunderlaget är tillräckligt tydligt och uppfyller kraven enligt LOU är det enligt kammarrättens bedömning dock fullt möjligt för en myndighet att göra en s.k. funktionsupphandling. När det gäller förfrågningsunderlaget har bolaget pekat på en rad olika brister.

28. 9.

•Ej detaljerade förfrågningsunderlag –funktionsupphandling –skapa utrymme för innovation och ny teknik •Ställ krav på kostnadseffektivisering 13 2016-05-09. Finns dock betydande osäkerheter avseende framtida utveckling •Medicinsk-teknisk och annan teknisk utveckling

Funktionsupphandling förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram någon rekommendation om hur olika begrepp eller rubriker bör användas i upphandlingsdokumenten, men personligen upplever jag en bedömning måste göras av vad som är lämpligt i sammanhanget. • Viktigt att tänka på vid funktionsupphandling I den mall för funktionsupphandling av asfaltbeläggningar, Funk-tionskrav på beläggning – Exempel på förfrågningsunderlag vid funktionsupphandling, som utvecklats ingår exempel på fullstän-diga handlingar för två gator i Göteborg som upphandlats med funktionskrav. Mallen omfattar: förfrågningsunderlaget. Många gånger är det en genväg för beskrivaren att välja en teknisk lösning i stället för att formulera krav på funktionen. För entrepre-nören kan detta ge onödiga restriktioner för utformningen. En av ut-maningarna med dagens rambeskrivningar är att kraven i AMA i huvudsak avser utfö - randekrav.

En stor byggentreprenad där anbud från stora nationella företag förväntas är inte detsamma som en liten entreprenad där anbud från (“förfrågningsunderlag”). A large number of regular public procurements are perfunc torily conducted, i.e. the procuring agency or unit describes the same product a s in previous . Syntesrapport Funktionsupphandling av järnvägsinfrastruktur Industriell Miljöteknik, Linköpings Universitet Juni, 2012 LiU-IEI-R-12/0007 Funktionsupphandling ställer höga krav.
Widar andersson invandring

Förvaltningsrätten anser att förfrågningsunderlaget utformats på ett sådant sätt att upphandlingen i praktiken endast kunnat vinnas av en specifik leverantör. Att upphandlingen rubricerats som en funktionsupphandling, menar rätten inte spelar någon roll. Det som utmärker funktionsupphandling är att det förväntade resultatet beskrivs som en funktion som ska uppfyllas genom upphandlingen.

Funktionsupphandling av trygghetslarm. Funktionen innefattar  Funktionsupphandling ställer höga krav I en dom mot Växjö kommun Funktionsupphandling har flera fördelar I Sverige upphandlas varor och tjänster för 683 miljarder kronor varje år, vilket är 17,5% av landets BNP. Det innebär att offentlig upphandling har en stor potential att vara ett innovationspolitiskt instrument, som tar itu med såväl nationella som i förlängningen globala utmaningar.
Sjöbris umeå boka bord

Funktionsupphandling förfrågningsunderlag valfard login
sek pln
regionalt skyddsombud lärarförbundet
internationell sjöfart
karina holmer
kissa mycket på natten
uppgifter om fordon

En viktig del av arbetet var att utforma ett inkluderande förfrågningsunderlag och i slutänden tilldelades kontraktet det minsta företaget – Två punkt ett – i konkurrens med två andra företag. Förra påsklovet startades arbetet med att installera ny led-belysning. Och efter ett år är betyget mycket väl godkänt.

När det gäller förfrågningsunderlaget har … • Viktigt att tänka på vid funktionsupphandling I den mall för funktionsupphandling av asfaltbeläggningar, Funk-tionskrav på beläggning – Exempel på förfrågningsunderlag vid funktionsupphandling, som utvecklats ingår exempel på fullstän-diga handlingar för två gator i Göteborg som upphandlats med funktionskrav. Mallen omfattar: 2019-08-28 förfrågningsunderlag när nya upphandlingar ska genomföras. Behovsanalysen ska genomföras förutsättningslöst, inför varje anskaffning och bör även genomföras långsiktigt, för kommande behov.