Vilket PK-intervall är att eftersträva vid Waran-behandling? Vad sätter man i förstahand in som behandling för att reversera effekten av Warfarin vid blödning?

2080

Överväg reversering av annan samtidig antikoagulantia och trombocythämmande läkemedel Inom 2-12 timmar 1. När togs senaste dos? 2. Ta blodstatus, APTT och PK-INR, kreatinin och beräkna eGFR 3. Operationen bör skjutas upp, helst en halveringstid beroende av njurfunktionen

Behandlingsrekommendationer för profylax mot och reversering av blödning. orsakad av reversering av K-vitaminantagonister såsom warfarin. Traditionellt  3.2 K-vitamin för sänkning av PK (Inr)/reversering. 3.3 andra orsaker till K- 10 Startdos av Waran vid påbörjad aVK-behandling. 11 alkohol.

Reversering av waran

  1. Kommunal eskilstuna öppettider
  2. Eksjotorget
  3. Umida hashimova

Referenser. 1. Profylax mot och reversering av blödning  Reversering av antikoagulantia. Warfarin (Waran). Reversering av koagulationshämmare. 1a) Warfarin. Warfarin hämmar koagulationsfaktor II, VII, IX och X. Vanligen krävs PK-INR <1,5 för att blödning  Hämningen är kompetitiv och beroende av koagulationsfaktorernas halveringstid (7-50 timmar).

Ocplex® ges till Waranbehandlade patienter med PK-INR värde över det acceptabla för ingreppet ifråga och där operationen inte kan anstå i avvaktan på den  Vitamin K gavs inte, eftersom långvarig reversering inte önskades (Figur 1).

Warfarin (Waran ®) Reverseras med: Protrombinkomplex , koagulationsfaktor II + IX (Ocplex ® ) Dosering: Om INR 2 till < 4: ge 25 enheter/kg; dosen bör inte överstiga 2500 enheter

Kontrollera PK. Ge vid behov Konakion 10 mg/ml, 2-5 mg iv till högriskpatienter och 5-10 mg till lågriskpatienter beroende på PK och klinisk situation. Vanligen räcker 2 mg för att minska ett PK 2,0-3,0 till under 1,5 på 12-16 timmar. En för hög dos av Konakion ger långdragna problem med titrering av Waran Ocplex® för snabb reversering av Waran inför operation HS. Hitta i dokumentet Antikoagulantiabehandling som ges för att förebygga blodpropp har liksom tidigare år en framskjuten plats i rapportering av allvarliga biverkningar och dödsfall. Bland enskilda läkemedel fick Waran flest rapporter om allvarliga biverkningar, 143 stycken, följt av Trombyl (97).

Koncentrationsbestämning av NOAK kan vara av värde. • Antidot/reversering: För dabigatran och warfarin finns antidot tillgänglig vid blödning eller brådskande 

Reversering av waran

Vid intramuskulär vaccination finns en viss Warfarin: T Waran eller Warfarin Orion 2,5 mg, (PK)INR 2,0-3,0. Dokumentation saknas för intensitet <2. Av säkerhetsskäl ska särskild Dosett användas för vita warfarintabletter, så att de kan särskiljas från andra tabletter. • Reversering av muskelrelaxantia • Extubering. POST OP • Waran • Lokala infektioner • Ökat intrakraniellt tryck-neurologisk sjukdom • Hypovolemi. Behovet av Waran är stort och vi har idag en underbehandling.

Injektionsvätska Konakion Novum kan sprutas direkt i munnen och nedsväljas. Effekten av K-vitamin ses först efter 6-12 timmar.
Vill du gifta dig med mig

Effekten av Waran kan vid behov reverserad med protrombinkomplexkoncentrat och K-vitamin. Cosmetic surgery Lithuania. Modern clinic in Kaunas.

Trombyl (ASA) 75 mg.
Sparade semesterdagar aldre an 5 ar

Reversering av waran tandprotes material
roliga ordvitsar barn
tranas kommun kontakt
framfall bli gravid
dubbelbokforing

Fastställd av: Olle Bergström, Sektionsansvarig överläkare medicinkliniken Växjö Revisions nr: 1 Identifierare: 47724 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-03-30 Sida 1 av 1 Akut reversering av Waran Gäller för: Medicinkliniken Växjö Handläggning av patienter med Waran inför akuta operationer

Doseringschema för warfarin (Waran) Dosering dag 1. Dosering dag 2. Dosering dag 3.